Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Gmina Jędrzejów jest realizatorem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

logo_MRPiPS_małe.jpg

Gmina Jędrzejów jest realizatorem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Jest to Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności. Korzystanie z usług asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego trybu życia.

Odbiorcami programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. wyjściach do muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy itp.

Limit godzin usług asystenta przepadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż     30 godzin miesięcznie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 113 b pokój nr 18

Tel. 41 386 18 28 ( wew. 32)

Osoby zainteresowane tą formą pomocy zapraszamy do kontaktu

Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych

„Pobudzanie aktywności społecznej przedstawicieli grup defaworyzowanych”

Jest to drugi cel szczegółowy naszej Lokalnej Strategii Rozwoju , który oprócz dostosowania   ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dedykowanej grupom de faworyzowanym jest realizowany poprzez przedsięwzięcia zwane projektami grantowymi. Możemy do nich zaliczyć takie jak: Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno- aktywizujących dedykowanych osobom z grup de faworyzowanych, Integracja międzypokoleniowa, Młodzi rodzice na rynku pracy. Przedsięwzięcia te zostały stworzone      z myślą o wykorzystaniu szans rozwojowych gmin naszego powiatu z wykorzystaniem lokalnych zasobów.   Mogą one być wykorzystane do rozwoju gospodarczego powiatu jak również do szeroko rozumianych działań na rzecz polepszenia warunków bytu mieszkańców obszaru działania LGD. Nabory na poszczególne granty przedstawiają się następująco:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno – aktywizujących dedykowanym osobom z grup de faworyzowanych.

Nabór został przeprowadzony od 13.02 - 27.02.2017r. Zaplanowano 15 szkoleń i spotkań na kwotę 150 000 zł. Wpłynęło 16 wniosków grantowych, wybrano do realizacji 16 na kwotę 85 728 zł

Integracja międzypokoleniowa.

Granty w wysokości 5 000 – 5600 zł Nabory odbyły się w następujących terminach 13.02 - 27.02.2017r.; 02.07.-16.07.2018r. W ramach realizacji tego grantu zaplanowano 70 wydarzeń angażujących osoby młode i osoby w wieku senioralnym w rozwiązywanie lokalnych problemów na planowaną kwotę 350 000 zł . W sumie w 2 naborach wpłynęło 85 wniosków grantowych. Do sfinansowania wybrano 79 wniosków grantowych na kwotę     406 501,00. Zrealizowano ok. 150 wydarzeń aktywizujących lokalne społeczeństwo.

Młodzi rodzice na rynku pracy.

Odbył się jeden nabór od 26.03 - 09.04.2018r.

Zaplanowano 10 wydarzeń propagujących godzenie rodzicielstwa z rolami zawodowymi na kwotę 50 000zł. Wpłynęło 10 wniosków grantowych na kwotę 50 000 zł wszystkie zostały zakwalifikowane do realizacji.

W tym celu wszystkie operacje i granty zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone.

                                                                                                          Bogusława Wypych

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                      Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD.

Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar działania LGD.

Tak w kraju jak i w naszym powiecie bardzo dużą grupę społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60 roku życia. Z wszelkich diagnoz prowadzonych na etapie tworzenia Lokalnej Strategii Działania wynikało, że ta grupa społeczna wymaga wielkiego wsparcia nie tylko finansowego. Gdy mówimy o aktywności własnej, warto wspomnieć o trzech typach usług rozwijających seniorów: edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. To organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i podmioty oferujące usługi turystyczne, sportowe czy rehabilitacyjne składały do naszej Lokalnej Grupy Działania wnioski mające na celu zaktywizować seniorów do uczestnictwa w ich realizacji.
Nasze działania regionalne skupiały się przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do informacji o celach, sposobach działania oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem od lokalnych podmiotów ze środków Unii Europejskiej. W naszych planowanych przedsięwzięciach przewidzianych na obecny okres programowania realizowane zadania w większości służą zaspokojeniu potrzeb seniorów poprzez dobrą przemyślaną strategię aktywizacji seniorów. Aktywizacja osób w wieku senioralnym przejawia się w różnych aspektach: przedsiębiorcy korzystających z środków unijnych tworzą miejsca pracy i często proponują ją seniorom nieaktywnym zawodowo. Od 2016 roku powstało 21 obiektów rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowych, gdzie seniorzy na różne sposoby mogą zagospodarowywać swój wolny czas. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa polega na informowaniu potencjalnych wnioskodawców i grantobiorców o celach i zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które mogą uzyskać wsparcie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach realizacji zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej” zorganizowano 9 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, ukazały się 3 artykuły w lokalnej prasie, 6 informacji zostało opublikowanych w lokalnych mediach społecznościowych. Opracowano i opublikowano
11 artykułów na stronach internetowych lokalnych samorządów oraz na stronie internetowej LGD. Bardzo ważne jest konsultowanie z uczestnikami różnych spotkań czy realizacja LSR spełnia ich oczekiwania w zakresie: aktywizacji społeczeństwa, kształtowania postaw przedsiębiorczych, podwyższania kompetencji osób starających się o wsparcie na operacje związane z tworzeniem miejsc pracy, aktywizowania przedstawicieli grupy defaworyzowanej w szczególności osób po
60 roku życia. A wszystkie te działania miały na celu uświadomienie seniorom, że ich życie może ulec znacznej poprawie jeżeli tylko będą aktywni i otwarci na uczestniczenie w realizacji operacji i projektów grantowych im dedykowanych. Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę . Zapraszamy, zachęcamy, pomagamy. Zapraszamy do Biura LGD w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 III p pokój 315.                                                                                                           

                                                                                            Bogusława Wypych  

                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                      Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego

25 listopada po raz 15. zostały przyznane nagrody Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego. Gala odbyła się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Kapituła konkursowa w pięciu kategoriach uhonorowała dziesięciu laureatów: instytucje, firmy, stowarzyszenia i muzyków.

Statuetki ZŁOTEGO GRYFA, pamiątkowe dyplomy i kwiaty wręczali: Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Wicestarosta Maria Barańska, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel i reprezentujący Urząd Marszałkowski w Kielcach – Marek Bogusławski.

W kategorii „Działalność samorządowa i administracja publiczna”- Gryfa otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w podziękowaniu za wieloletni wkład w rozwój Powiatu Jędrzejowskiego oraz pozytywne kształtowanie jego wizerunku. Jest to dla naszej instytucji bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się że działalność ośrodka została doceniona. Nagrodę w imieniu placówki odebrała pani dyrektor Grażyna Chabior.

 IMG 9870m

 

 

IMG 9771m

 IMG 9776m

IMG 9780m

IMG 9835m

IMG 9868m

Programy skierowane dla osób starszych i niepełnosprawnych

ministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej

Gmina Jędrzejów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest realizatorem programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Są to:

- Program „Opieka 75 +”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.

-Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”
W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- Program „Opieka wytchnieniowa”                                                                            
W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Odbiorcami programu „Opieka wytchnieniowa” są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad: dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji) oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami OPS w Jędrzejowie osobiście, mailowo bądź telefonicznie:

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 113 b

28-300 Jędrzejów

Tel. 41 386 41 95   41 386 18 28

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podziękowanie - senior na drodze pamiętaj o bezpieczeństwie

senior gchsenior mk

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa