Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Świadczenie wychowawcze (500+) - 2019/2020 - punkty przyjowania / wydawania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w formie papierowej przyjmowane będą od miesiąca sierpnia br.

 

Druki wniosków będzie można pobrać:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie (punkt informacyjny),

3) w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie (punkt informacyjny).

Przyjmowanie wniosków:

1) W siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 (w budynku, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) W budynku Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów w punkcie informacyjnym

 

W miesiącu sierpniu czas pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych zostanie wydłużony w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca do godziny 16.45.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.).

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach.


Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Świadczenie wychowawcze (500+) - 2019/2020

ŚWIADCZENIE   WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn.zm.)

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.).

 

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

-          obywatelom polskim,

-     cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r.poz.2094 z późn.zm.), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; lubw związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Cudzoziemcom  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejna podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo

   ojca, z zastrzeżeniem art.5 ust. 2a ustawy, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na

   utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa wyżej, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, świadczenie przysługujewszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub

         pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne

   dziecko,

-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym

charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne !

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów w punkcie informacyjnym

3) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Więcej informacji oraz wzór wniosku do pobrania : https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Gmina Jędrzejów podsumowuje PROGRAM RODZINA 500+

Gmina Jędrzejów podsumowuje PROGRAM RODZINA 500+

6 kwietnia 2018r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
odbyła się konferencja podsumowująca 2-letni okres funkcjonowania Programu Rodzina 500+ .
Gospodarzem spotkania była Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski.
Na zaproszenie Pani Wojewody przybyli przedstawiciele samorządów – wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej bezpośrednio realizujących Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Szczególnymi gośćmi konferencji byli sami beneficjenci Programu Rodzina 500+ -
-
rodziny z dziećmi. Nasza gmina była licznie reprezentowana przez: Burmistrza Miasta Jędrzejowa, przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodzinę wielodzietną z terenu gminy.

Podczas spotkania odbyła się debata na temat oceny Programu, omawiano wpływ świadczenia wychowawczego 500+ na życie rodzin w województwie i w poszczególnych gminach. Ocenę Programu w naszej gminie przedstawił Burmistrz Jędrzejowa Pan Marcin Piszczek. Padło wiele pozytywów Programu. Spotkanie odbywało się w luźnej, przyjaznej dzieciom atmosferze – dzieci przebywały przez cały czas na sali w przygotowanym kąciku zabaw a także w nieskrępowany sposób przemieszczały się wśród prelegentów i gości.
OTO kilka zdjęć z tej konferencji.

IMG 20180406 113016m

IMG 20180406 102738m

IMG 20180406 110549m

IMG 20180406 120539m

IMG 20180406 110559m

Wniosek w sierpniu – świadczenie w październiku - 500+

Wniosek w sierpniu – świadczenie w październiku

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku
we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do
30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Gdy wniosek zostanie złożony
w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Źródło:MRPiPS

 

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)


Wnioski i załączniki do pobrania


 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465)

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1257).

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

-          obywatelom polskim,

-          cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz.U.poz.1650, z późn.zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie

i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł, a w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200zł.

Ważne:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,

- świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

  1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
  3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

-     zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

-         prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

-         akt zgonu małżonka,

-         orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

-      inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- za pomocą bankowości elektronicznej.

Informacje związane z działaniem PIU Emp@tia można uzyskać pod nr telefonu wsparcia użytkowników: (81) 749-55-60 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

wnioski i załączniki do pobrania

 

PREZENTACJA

INFORMATOR

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa