Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Świadczenie wychowawcze (500+) - 2019/2020

ŚWIADCZENIE   WYCHOWAWCZE

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn.zm.)

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.).

 

Prawo do tego świadczenia przysługuje:

-          obywatelom polskim,

-     cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r.poz.2094 z późn.zm.), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; lubw związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Cudzoziemcom  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejna podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo

   ojca, z zastrzeżeniem art.5 ust. 2a ustawy, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na

   utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa wyżej, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, świadczenie przysługujewszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub

         pieczy zastępczej,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne

   dziecko,

-członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym

charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne !

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć:

1) w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 ( w budynku,

   w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego),

2) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów w punkcie informacyjnym

3) w postaci elektronicznej za pomocą:

- Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- bankowości elektronicznej.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa