Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów
Kapitał ludzki
Unia Europejska

OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ogłasza rekrutację na stanowisko - OPIEKUN

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie  
ogłasza rekrutację w celu zatrudnienia pracownika w OPSMiG w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów na stanowisko – pomocnicze i obsługi Opiekun w ramach umowy na czas określony

Zatrudnienie na stanowisku Opiekuna nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych.

1.Stanowisko pracy;
Opiekun – 1 etat

2.Wymagania niezbędne od kandydatów;
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie albo szkoła asystentek medycznych.

3.Wymagania pożądane od kandydatów;
1) znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań,
2) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
3) empatia, punktualność, sumienność i rzetelność,
4) samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi
i niepełnosprawnymi,
5) mile widziany dyplom w zawodzie Opiekun osoby starszej,
6) mile widziany dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego
kursu zawodowego w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
7) doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

4.Zadania wykonywane na stanowisku Opiekuna;
1) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych,
2) pomoc w bieżącym utrzymaniu czystości najbliższego otoczenia osoby objętej usługami,
3) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,
4) dostarczanie gotowych obiadów z punktów gastronomicznych,
5) utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych,
wynoszenie śmieci,
6) organizowanie pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
7) zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych oraz towarzyszenie w nich,
8) przynoszenie opału, palenie w piecu,
9) dokonywanie opłat bieżących ( czynsz, światło, woda, telefon),
10) załatwianie w razie potrzeby spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w
urzędach,
11) pomoc w dotarciu i powrocie do/z ośrodków wsparcia.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia;
1) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej,
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach zawodowych,
4) Kserokopie świadectw pracy potwierdzających ww. staż pracy oraz w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy
potwierdzające wymagany staż pracy,
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wzór ww. zaświadczenia oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowi
Załącznik do niniejszej oferty pracy.

6. Informacje dodatkowe:
1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.
2) Praca na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, prowadzona w mieszkaniach osób
otrzymujących usługę.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów;
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta
i Gminy w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113 b, 28-300 Jędrzejów - Punkt Informacji do
dnia 12.07.2019r. ( decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które
wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
1) Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane.
2) Złożone dokumenty nie będą odsyłane, można je odebrać osobiście po zakończeniu
procesu rekrutacji w budynku przy ulicy Reymonta 12, I piętro pokój Nr 107.
Dokumenty nie odebrane po upływie 1 m-ca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną
zniszczone.
3) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Dyrektor OPSMiG w Jędrzejowie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę
kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji
z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy Jędrzejów
ul. 11 listopada 113b
28-300 Jędrzejów
NIP: 656-125-83-83

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów

 

Mapa