Trwa ładowanie strony

Aktualności

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych częściowo

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ogłasza nabór kandydatów
na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie
i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych częściowo
Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:
    • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
    • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
    • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
    • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
    • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.                                                                                                                                                       • Zadaniem kuratora, podobnie jak opiekuna prawnego jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.                                                 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
    • posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • pełna zdolność do czynności prawnych,
    • korzystanie z pełni praw publicznych,
    • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
    • nie orzeczenie wobec kandydata: a/ pozbawienia praw  rodzicielskich,
b/ zwolnienia z opieki,                       
    • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
    • nieposzlakowana opinia,
    • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:
    • CV
    • Wypełnione i podpisane przez kandydata zgłoszenie wraz z  oświadczeniem – wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie  prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który  może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.
Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna,  stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun  jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Zgłoszenia kandydatów  zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora złożyć można w pokoju nr 1 – informacja w  Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 b, tel. 41 386 18 28 od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7:30 do 15:30.                                                                                                   
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora”.

Podstawa prawna:
    • art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
    • art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1359).


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
mgr Jolanta Pazera


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
0
Data utworzenia: 27 Maj 2024