Trwa ładowanie strony

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATKI ENERGETYCZNE
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, iż na podstawie art 15 USTAWY z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U 2022 poz.1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Dodatek energetyczny jest ryczałtowym świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym) i zamieszkującej w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

 Powyższe kwoty wynikają z Obwieszczenia MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. poz. 393). Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego w związku ponoszonymi wydatkami mieszkaniowymi możesz skorzystać z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.


Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje po spełnieniu łącznie wszystkich  warunków ściśle określonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U z 2023 poz 1135)

Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego  w wyroku sądowym).
  Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej
  – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Dochód

Jeżeli średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
 • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj.: 2 538,46 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj.: 1 903,85 zł.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dzień 1 lipca 2022 wynosi: 6 346,15 zł.
Za dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób uważa się w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.):
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Powierzchnia mieszkania
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
 • 35 m dla 1 osoby,
 • 40 m2  dla 2 osób,
 • 45 m2  dla 3 osób,
 • 55 m dla 4 osób,
 • 65 m dla 5 osób,
 • 70 m2  dla 6 osób,
– w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).
.W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 mniezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.
Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a określonym procentowo wskaźnikiem od dochodów gospodarstwa domowego w zależności od ilości zamieszkujących osób.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
Organ przyznający dodatek mieszkaniowy uprawniony jest do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji dochodowej wnioskodawcy i osób z nim gospodarujących. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowegoDodatek mieszkaniowy przyznaje się, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można ubiegać się w miesiącu, w którym kończy się wypłata poprzednio przyznanego.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu
- wydruk czynszu  z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (liczba osób na wydruku czynszu musi być zgodna z liczbą osób wykazanych we wniosku)
- zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.: zaświadczenie z zakładu pracy, z ZUS o świadczeniach emerytalnych, chorobowych, nakaz płatniczy, wyrok alimentacyjny, stypendia, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku.
W przypadku osób zobowiązanych orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do płacenia alimentów na rzecz innych osób dokument dotyczący zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał) oraz potwierdzenie przelewu lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w okresie deklarowanym we wniosku.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

WZÓR DEKLARACJI O DOCHODACH

ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY