Trwa ładowanie strony

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego w związku ponoszonymi wydatkami mieszkaniowymi możesz skorzystać z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje po spełnieniu łącznie wszystkich  warunków ściśle określonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2019 poz 2133).

Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego  w wyroku sądowym).

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Od 1 marca 2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200 zł:
 • 175% w/w kwoty to 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 125% w/w kwoty to 1 500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.
W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się m.in:
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego,

Powierzchnia mieszkania

Kolejnym warunkiem do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie mieszkania                        o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw. normatywną powierzchnię użytkową, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:
 • 35 m.kw. na 1 osobę,
 • 40 m.kw. na 2 osoby,
 • 45 m.kw. na 3 osoby,
 • 55 m.kw. na 4 osoby,
 • 65 m.kw. na 5 osób,
 • 70 m.kw. na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m.kw.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania                 w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Jeżeli średni miesięczny dochód jest niższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, to dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury                   w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 • 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można ubiegać się w miesiącu, w którym kończy się wypłata poprzednio przyznanego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 Zgodnie z art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kserokopią umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z zakładem energetycznym  - oryginał do wglądu (stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy).

O B W I E S ZC ZE N I EMINISTRA KLIMATU I ŚR O D O W I S K A
z dnia 16kwietnia 2021r.w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. Na podstawie art.5c ust.4 ustawy z dnia10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne(Dz.U.z2021r.poz.716) ogłasza się, co następuje: Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09zł na miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79zł na miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15zł na miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wpłacany na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.