Trwa ładowanie strony

Wsparcie dla rodziny - asystenci rodzin

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny lub na mocy postanowienia Sądu, przy aktywnym udziale rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Asystenci w swej pracy wspierani są przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej, w skład, którego wchodzą:
 • asystenci rodzin
 • zastępca dyrektora Ośrodka
 • koordynator
 • rejonowi pracownicy socjalni wg potrzeb
 • psycholog wg potrzeb
Do najważniejszych celów zespołu należą:
 • Realizacja zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jędrzejów
 • Opracowanie planu pomocy rodzinie
 • Udzielanie rodzinom wsparcia w różnorodnych problemach
 • Wspieranie asystentów rodzin w pracy w środowisku
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród asystentów
 • Współpraca z instytucjami oraz podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego
 • Wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie efektów własnych osiągnięć, budowanie postawy aktywnej
 • Prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji z zakresu realizowanych zadań.
Ustawa “Za życiem”
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).
Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
Zgodnie z przepisami ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie zapewnia takim kobietom, rodzinom dostęp do:
 • Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł
 • Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiet w ciąży,
 • Wsparcia psychologicznego,
 • Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej
Wsparcie obejmuje także zapewnienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych potrzeb rodziny.  Dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3, wsparcie koordynowane będzie przez asystenta rodziny za zgodą rodziny. Koordynacja ta ma polegać na opracowaniu katalogu wsparcia możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta rodziny do odpowiednich podmiotów w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.
Rodzina wspierająca
W celu wspierania rodziny przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objętą pomocą rodziny wspierającej.
 Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Jest to rodzina, posiadająca odpowiednie predyspozycje osobowościowe, znajdująca się
w bezpośrednim otoczeniu dziecka i gotowa objąć pomocą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą trudności. Pod opieką asystenta rodziny, współpracuje ona z rodziną potrzebującą pomocy i jej dziećmi.

Rodzina wspierająca może pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, w tym roli rodziców. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich, jak: organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci.
Współpraca ta odbywa się za zgodą rodziny i w oparciu o plan pracy. W zależności
od zakresu udzielanej pomocy rodzina ta może otrzymywać zwrot poniesionych kosztów. Określenie form współpracy gminy z rodziną wspierającą, zakres pełnionych przez nie obowiązków należy do kompetencji samorządu gminy.
Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Należy jednak pamiętać, że rodzina wspierająca nie może zastępować rodziny przeżywającej trudności w prowadzeniu domu, zakupów czy wychowaniu dziecka, ale ma służyć radą i pomocą.

Asystenci rodzin - siedziba ul. Reymona 12 (pierwsze piętro)
1. Wioleta Maludzińska
2. Karolina Ciepluch
3. Ewelina Kwas
4. Małgorzata Król - Blicharska