Trwa ładowanie strony

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi , wykazującym zaburzenia psychotyczne; upośledzenie umysłowe; osobom wykazującym inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych , a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. . Specjalistyczne usługi opiekuńcze w wyjątkowych przypadkach świadczone są też dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
        Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).  Podstawą do przyznania usług specjalistycznych konieczna jest zgoda osoby zainteresowanej i dokument potwierdzający leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego. Przy udzielaniu tej formy pomocy podstawą do przyznania świadczenia jest sytuacja zdrowotna osoby i związane z tym trudności - a nie sytuacja materialna.

Dochód natomiast wpływa na poziom odpłatności za świadczone usługi.

W przypadku przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny), specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:
 •  zaświadczenie lekarza (psychiatry lub neurologa) lub inne dokumenty potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • podanie o przyznanie świadczenia
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

 

  3. Cel i zakres i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych.


Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
 1. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
  z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić;
 2. pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:
 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
  i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • interwencję i pomoc w życiu w rodzinie,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi; 
 1. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
 2. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. pomoc mieszkaniową, w tym:
 • w uzyskaniu mieszkania,
 • załatwianiu spraw mieszkaniowych,
 • kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu;
       5.  w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu weryfikacji zasobów lokalnych, zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby.


W przypadku planowania usług wskazanych w punkcie 3 ośrodek powinien dysponować informacją potwierdzającą, że lekarz lub specjalista wskazał zakres tych usług i zakres ten nie jest objęty przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Natomiast w przypadku usług, o których mowa w punkcie 5 ośrodek powinien dysponować informacją potwierdzającą  niedostępność zajęć, które powinny zapewnić właściwe podmioty, i wskazującą przyczyny niemożności uzyskania dostępu do tych zajęć. 
Wymiar planowanych usług powinien uwzględniać działania już prowadzone w ramach innych systemów oraz rehabilitację zorganizowaną przez rodzinę.

4.   Forma i termin  załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Sprawy załatwiane są przez:

Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, ul. 11 go Listopada 113 b 28 – 300 Jędrzejów, pok. 18 tel. 41386 4195.
 
6. Tryb odwoławczy     
                                                                               

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


7. Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876z późn.zm),
 2. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).