Trwa ładowanie strony

Za życiem

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Kobiety, które urodziły niepełnosprawne dziecko mogą liczyć na wsparcie finansowe
w ramach realizacji ustawy „Za życiem”.
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem" (tj. Dz.U. z 2020r. Poz. 1329).

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu , a także opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka bez względu na osiągane dochody.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie wystawia lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do dnia porodu ( nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko).


Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie
z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016r. poz. 2234).