Trwa ładowanie strony

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 
 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


Program zakłada realizację dwóch Modułów:


Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Moduł II ( TELEOPIEKA), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, tj. opaska bezpieczeństwa

Sprawy załatwiane są przez:
Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, ul. 11 go Listopada 113 b 28 – 300 Jędrzejów, pok. 21 tel. 41 386 41 95, 41 386 18 28 wew 32