Trwa ładowanie strony

Fundusz alimentacyjny

Jeśli masz zasądzone alimenty na dziecko i trudno je wyegzekwować od uchylającego się od obowiązku drugiego rodzica możesz skorzystać ze wsparcia finansowego przyznawanego w ramach Funduszu Alimentacyjnego.
W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.
Informujemy o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej,
w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego, za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia.

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

1. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.


Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Uwaga:
W przypadku gdy świadczenia z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.
2. Kryterium dochodowe
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W okresie świadczeniowym 2023/2024 należy wykazać dochody za rok 2022 z uwzględnieniem zmian wysokości dochodów członków rodziny.

3. Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę” (dotyczy okresu świadczeniowego 2023/2024)

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

4. Wysokość świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

Jak jest przyznawane świadczenie z funduszu alimentacyjnego?


1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:


1. prawomocny tytuł wykonawczy zasądzający alimenty na rzecz osoby uprawnionej
2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację ostanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów
3. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej pow. 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej.
WAŻNE!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną.
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Utratę i uzyskanie dochodu należy potwierdzić dokumentami wymaganymi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z  2023r. poz. 1993 t.j.)

Termin i sposób załatwiania sprawy:


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:
 • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:
 • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 31 października,
 • złożone od 1 do 30 września, wnioski rozpatrywane do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
 • złożone od 1 do 30 listopada, wnioski rozpatrywane do 31 stycznia następnego roku,
 • złożone od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, wnioski rozpatrywane do 28 lutego następnego roku.
Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U.  2023r. poz. 1993 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach
w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjneg
o (Dz. U. z 2023r. poz 1341), Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie wyskości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023r. (M.P. 2023r. poz 121)