Trwa ładowanie strony

Usługi opiekuńcze

1. Sekcja świadczeń usług opiekuńczych
Znaczny obszar działalności Ośrodka stanowią usługi opiekuńcze, które są obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Jest to forma pomocy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj   opieka higieniczna - pielęgnacyjna, zakupy, pomoc w utrzymywaniu czystości w mieszkaniu, zabezpieczanie posiłków, załatwianie spraw osobistych oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały Nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 październik 2015r w sprawie ustalenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

2. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie świadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 • dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych (np. zaświadczenie lekarskie),
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
3.  Forma i termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

4. Tryb odwoławczy:                                                                                  
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Kielcach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  


5. Sprawy załatwiane są przez:
Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, ul. 11 go Listopada 113b 28 – 300 Jędrzejów , pok. 18 tel.413864195.


6. Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358),
 4. uchwała Nr XLVII/401/06Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 kwiecień 2006 r, w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.
 5. uchwała Nr XV/113/2015 r. Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania (Dz. U.  2015 r.  163 z póź.zm.),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Gmina Jędrzejów poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest realizatorem programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanego dla osób starszych.
Jest to:
- Program „Opieka 75 +”
Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.