Trwa ładowanie strony

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania
z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej
czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny
i na jaki czas można ją uzyskać?


Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
1. Prawo do posiadania Karty przysługuje także dzieciom:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco,
dostępna na stronie: rodzina.gov.pl.


2. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Ważne:
W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związkuz okolicznością, o której mowa
w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020r. poz. 35 t.j.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że osoba posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,78 zł.
Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wzór wniosku
https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_przyznanie_Karty_Du%C5%BCej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 1348).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku p przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1454 ze zmianami).
Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.)