Trwa ładowanie strony

Świadczenia niepieniężne

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Udzielenie tych świadczeń nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego,
a jedynie od wystąpienia okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH
 
  •  PORADNICTWO I POMOC INSTYTUCJONALNA

 Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom niezależnie od kryterium  dochodowego świadczy pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
  • Inne świadczenia niepieniężne:
  • dożywianie dzieci – w formie zapłaty za posiłek w przedszkolu/szkole/internacie,
  • interwencja kryzysowa,
  • udzielanie schronienia-  osobom tego pozbawionym,
  • organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • kierowanie do domów pomocy społecznej,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • sprawienie pogrzebu - w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
  • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych- zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. Nr 164, poz. 1398, z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .
Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje  na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że  w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.
Powyższe formy pomocy realizowane są przez pracowników socjalnych, którzy przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka, przy ul. 11 Listopada 113b w Jędrzejowie, w pokojach: 12,13,16,19,20.