Trwa ładowanie strony

Refundacja podatku VAT za dostarczony gaz

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. oraz od dnia

1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r.


Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 30 czerwca 2024r. można składać w terminie nie później niż do 30-09-2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych ( dotyczy faktur otrzymanych po 30-09-2024r.).

W gminie Jędrzejów wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Reymonta 12, tel. 788 667 943.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy:


- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a w/w ustawy(gazem ziemnym wysokometanowy lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propanem-butanem lub innymi rodzajami gazu palnego, dostarczonymi za pomocą sieci gazowej, a także biogazem rolniczym, niezależnie od ich przeznaczenia), wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (tylko nowo uruchomione źródła ciepła),

- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2022r. poz. 615
z późn. zm.) nie przekracza 2100 zł, lub jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę (dochód za 2022r.).

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.

Przekazanie wniosku drogą tradycyjną (papierowo) może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty refundacji podatku VAT.