Trwa ładowanie strony

Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą (…) podlega karze pozbawienia wolności (…)” – art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
RODZAJE PRZEMOCY:
PRZEMOC FIZYCZNA - są to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np.:
 • popychanie,
 • odpychanie
 • obezwładnianie,
 • przytrzymywanie,
 • policzkowanie,
 • szczypanie,
 • kopanie,
 • duszenie,
 • bicie otwartą ręką i pięściami,
 • bicie przedmiotami,
 • ciskanie w kogoś przedmiotami,
 • parzenie,
 • polewanie substancjami żrącymi, użycie broni,
 • porzucenie w niebezpiecznej okolicy,
 • nieudzielenie koniecznej pomocy.
PRZEMOC PSYCHICZNA- prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez:
 • - wyśmiewanie (np. poglądów, religii, pochodzenia),
 • -poniżanie,
 • upokarzanie,
 • karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku,
 • wmawianie choroby psychicznej,
 • domaganie się posłuszeństwa,
 • ograniczenie snu i pożywienia,
 • zawstydzanie,
 • narzucanie własnych poglądów,
 • ciągłe krytykowanie,
 • kontrolowanie,
 • ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi,
 • stosowanie gróźb,
 • szantażowanie.
PRZEMOC SEKSUALNA- wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc poprzez:
 • wymuszanie pożycia seksualnego,
 • nieakceptowane pieszczoty i praktyki seksualne,
 • sadystyczne formy współżycia,
 • seks z osobami trzecimi,
 • demonstrowanie zazdrości
 • krytyka zachowań seksualnych.
PRZEMOC EKONOMICZNA- prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od osoby stosującej przemoc:
 • odbieranie zarobionych pieniędzy
 • uniemożliwianie podjęcia pracy
 • okradanie
 • niezaspokajanie potrzeb materialnych rodziny
 • zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka
Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, a w szczególności:
 • współmałżonka, partnera,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” , wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza
Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Skład Zespołu to przedstawiciele:
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych,
czasami również:
 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie..
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania grupy roboczej:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jędrzejowie- Skład
 
 1. Beata Mikołajska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
 2. Anna Łata - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
 3. Angelika Woźniak- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
 4. Janina Kwas – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5. O. Marek Żychowski - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Agnieszka Jastrzębska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie
 7. Bożena Adamczyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie
 8. Jolanta Sajdak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie
 9. Agnieszka Stradomska Michalska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łysakowie
 10. Sylwia Michno – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 2 w Jędrzejowie
 11. Grażyna Szot - przedstawiciel Zakładu Podstawowej Opieki w Jędrzejowie
 12. Agnieszka Woźniak – kurator Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
 13. Jolanta Duda- kurator Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie
 14. Urszula Abramowicz – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 15. Łukasz Zalewski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie
 16. Marcin Parzniewski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w JędrzejowieZadania poszczególnych instytucji w ramach procedury „Niebieskie Karty”
POMOC SPOŁECZNA
 1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 2. udziela kompleksowych informacji o:
 • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2. udziela kompleksowych informacji o:
a)   możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b)   formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,
c)   możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
4. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.POLICJA
 1. udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy;
 2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 3. podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
 4. przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 5. przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
 6. podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

OŚWIATA
Oświata obejmuje ogół instytucji (szkoły, przedszkola, świetlice, placówki opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), których celem jest upowszechnienie wykształcenia oraz realizowanie określonych celów wychowawczych. Instytucje te poza podstawowym zadaniem kształcenia dzieci i młodzieży m.in. zapewniają im opiekę poza rodziną oraz mając możliwości oddziaływania na rodziców wspierają prowadzone przez nich działania wychowawcze.
W ramach procedury przedstawiciel  oświaty:
1. udziela kompleksowych informacji o:
a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
3. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
4. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,
5. udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej  pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zapoznaj się PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA
Głównym zadaniem jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ:
 • bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
 • zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego.
W dziedzinie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 • wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
 • poinformowanie osób doznających przemocy w rodzinie o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego – powiadomienie organów ścigania,
 • udział w procedurze odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka),
 • udział w zespołach interdyscyplinarnych  i grupach roboczych,
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”. Pracownikiem ochrony zdrowia uprawnionym do realizacji procedury jest osoba, wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny. Działania pracownika ochrony zdrowia
 • w ramach procedury uzależnione są od rodzaju diagnostyki oraz konieczności terapii pacjenta.
W ramach procedury przedstawiciel  ochrony zdrowia każdorazowo udziela pacjentowi, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
PROKURATURA
Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych aktach prawnych i odpowiednio karane. W polskim kodeksie karnym nie istnieje jedno przestępstwo o nazwie „przemoc w rodzinie”, ale wymienionych jest szereg przestępstw, które mogą zostać popełnione z jej użyciem. Najczęściej w przypadku przemocy w rodzinie stosowany jest artykuł 207 § 1 k.k. „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny…”  przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prokuratorzy mogą wchodzić w skład zespołów interdyscyplinarnych /na zasadzie fakultatywności/.
Rodzaje pomocy:
Poradnictwo rodzinne - jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Wielokierunkową działalność w zakresie pomocy rodzinie objętej kryzysem (w tym sytuacje rozwodowe, doświadczanie przemocy w rodzinie).
 • Wsparcie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych.
 • Wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich.
 • Stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko).
 • Praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie.
Poradnictwo socjalne:
 • pomoc finansowa,
 • - pomoc w naturze w tym posiłki w szkole,
 • - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • - pomoc w gromadzeniu dokumentacji,
 • - monitorowanie sytuacji rodziny,
 • - poradnictwo socjalne,
 • - rozmowa motywująco – wspierająca,
 • - rozmowa interwencyjna,
 • - wsparcie psychiczne,
 • - skierowanie na poradnictwo psychologiczne,
 • - skierowanie na poradnictwo rodzinne,
 • - skierowanie na poradnictwo prawne,
 • - skierowanie na grupę wsparcia,
 • - skierowanie do programu korekcyjno – edukacyjnego,
 • - skierowanie na indywidualne konsultacje dla sprawców,
 • - wskazanie miejsc w których rodzina może uzyskać wsparcie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Poradnia Odwykowa),
 • - skierowanie do ośrodka wsparcia,
 • - ustalenie planu bezpieczeństwa,
 • - skierowanie do lekarza po wydanie „Zaświadczenia”.
Grupa wsparcia - Grupa ta jest skierowana do osób które doświadczają różnych form przemocy. Jest to miejsce dla osób których życiem zawładnął lęk, chaos i poczucie bezradności, które nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą jakiej doznają. Miejsce dla osób które chcą odzyskać osobistą godność, zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc. W grupie jest możliwość poznać osoby które borykają się z podobnymi problemami.
Psychoterapia indywidualna i grupowa-
Psychoterapia indywidualna to oddziaływanie psychologiczne mające na celu pomoc w zmianie sposobu myślenia, przeżywania emocji i zachowania. Podczas sesji terapeutycznych służymy wsparciem w trudnych momentach życiowych i pomagamy konstruktywnie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.
Psychoterapia grupowa to działania psychologiczne mające na celu zmianę i rozwój świadomości, w których czynnikiem terapeutycznym są zjawiska zachodzące w grupie. Mimo że podstawowym narzędziem pracy jest grupa, celem psychoterapii grupowej jest zawsze pomoc indywidualnemu pacjentowi.
JEŚLI DOŚWIADCZASZ LUB JESTEŚ ŚWIADKIEM STOSOWANIA KTÓREGOKOLWIEK Z RODZAJÓW PRZEMOCY SKORZYSTAJ  Z POMOCY !

ZADZWOŃ LUB ZGŁOŚ SIĘ:
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Jędrzejów, ulica 11 Listopada 78 (całą dobę)
tel: 41/ 386-02-05, 997 lub 112
PROKURATURA REJONOWA
Jędrzejów, Aleja Piłsudskiego 1 (w godzinach od 7:45 do 15:45)
           tel: 41/380-23-20
SĄD REJONOWY
Jędrzejów, ulica 11 Listopada 74 (w godzinach: poniedziałek- 8:45-16:45, wtorek-piątek- 7:45-15:45)
tel: 41/ 386-14-41
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Jędrzejów, ulica 11 Listopada 113 b (w godzinach 7:30-15:30)
tel: 41/386-18-28 lub 606-410-135
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Jędrzejów, ulica Okrzei 49 b (w godzinach: poniedziałek- 7:30-16:30,  wtorek- czwartek- 7:30-15:30, piątek- 7:30-14:30)
tel: 41/ 386-36-00
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Jędrzejów, ulica 11 Listopada 26 (Budynek Przychodni Rejonowej Nr 1, II piętro, pokój nr 17) dyżury: pierwsza i trzecia środa miesiąca w godzinach 15:00-18:00
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY ,,NIEBIESKA LINIA’’
tel: 0 801-12-00-02
TELEFON ZAUFANIA
całodobowy, anonimowy, bezpłatny
tel: 95-13
JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY I CZUJESZ SIĘ ZAGROŻONA/Y MASZ MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU DO:
 • Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny)
 • Policji (np. dzielnicowy)
 • Ochrony zdrowia (pielęgniarka, lekarz)
 • Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Oświaty (dyrektor, pedagog, psycholog, nauczyciel)
PAMIĘTAJ, ŻE OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC NIE JEST BEZKARNA!!! ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ GROZI KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD 3 MIESIĘCY DO 5 LAT !!!
Konsekwencje jakie może ponieść osoba stosująca przemoc:

TEST AUTODIAGNOSTYCZNY
Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy nie jesteś narażona/y na przemoc:
 1. Czy czujesz się upokarzana/y przez kogoś bliskiego na osobności lub w obecności innych?
 1. Czy czujesz, że nie wolno Ci podejmować decyzji na własny temat?
 2. Czy zdarza się, że ktoś bliski Cię popycha, szturcha, bije lub dotyka w sposób, jakiego nie chcesz?
 3. Czy czujesz się obwiniana/y za zachowania bliskiej Ci osoby?
 4. Czy czujesz się kontrolowana/y w związku/w rodzinie?
 5. Czy boisz się kogoś z Twoich bliskich?
 6. Czy wierzysz, że jeśli Ty się zmienisz, ktoś bliski zmieni swoje zachowanie?
 7. Czy ktoś bliski zabiera Ci pieniądze, każde o nie prosić lub kontroluje wszystkie Twoje wydatki?
 8. Czy jesteś zmuszana/y do zachowań seksualnych, na które nie masz ochoty?
 9. Czy ktoś bliski kiedykolwiek Ci groził?
Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na którekolwiek z powyższych pytań, możesz doświadczać przemocy.
PAMIĘTAJ !
JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ZAWSZE KTOŚ MOŻE CI POMÓC !