Trwa ładowanie strony

Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego  życia.  Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznana pomoc w formie pobyt w mieszkaniu chronionym.


Postanowienia ogólne.

Kwalifikacji do mieszkania chronionego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzone wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego .
Decyzja określa czas pobytu w mieszkaniu, wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę/rodzinę, której przyznano pobyt w mieszkaniu oraz wymienia pozostałe osoby uprawnione do pobytu (np. dzieci.).
Decyzja o skierowanie osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy osobą /rodziną ubiegającą się o świadczenie, a pracownikiem socjalnym oraz po zaakceptowaniu pisemnym zasad pobytu.
Mieszkanie funkcjonuje w systemie całotygodniowym łącznie z sobotami , niedzielami i dniami świątecznymi .
W mieszkaniu zapewnia się opiekę i wsparcie pracowników OPS w zależności od bieżących potrzeb mieszkańców. Obecnie na terenie Jędrzejowa funkcjonują trzy placówki tego typu dwa przy ul. Przypkowskiego, oraz jednoprzy ul Mieszka.

Podstawa Prawna.

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822)


Uchwała NR II/20/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie art.18 ust. 2 ptk.15, 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.