Trwa ładowanie strony

Dodatek osłonowy

WZÓR WNIOSKU !

Dodatek Osłonowy na 2024r.

Wnioski o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
W gminie Jędrzejów wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – Sekcję Świadczeń Rodzinnych, ul Reymonta 12 (parter).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek jest świadczeniem, którego przyznanie uzależnione jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzyskanym w 2022r.

Dochód na osobę nie może przekroczyć:
-  2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
-  1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.


Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy wynosi:
    • 228,80 zł dla  gospodarstwa jednoosobowego;
    • 343,20 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
    • 486,20 zł  dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;
    • 657,80 zł  dla gospodarstwa składającego się z 6 i więcej osób.


Podwyższony dodatek osłonowy wynosi:
    • 286,00 zł dla  gospodarstwa jednoosobowego;
    • 429,00 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
    • 607,75 zł  dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób;
    • 822,25 zł  dla gospodarstwa składającego się z 6 i więcej osób.


Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatków osłonowych wynosi 20 zł.  

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej.
Przekazanie wniosku drogą tradycyjną (papierowo) może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie
w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy ul. Reymonta 12 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania informacji w tutejszym organie.
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.