Trwa ładowanie strony

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze  przysługuje:
-matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
-opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
-opiekunowi prawnemu dziecka,
-dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.  schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo  w pieczy zastępczej;
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa wyżej, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego,  nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
Ponadto jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Obecny okres świadczeniowy trwa do 2021-05-31.
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
- od 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej za pomocą:
            - Portalu Empatia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
            - Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
            - bankowości elektronicznej.
- od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej  w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy
            ul. Reymonta 12 oraz drogą pocztową.


Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn.zm.)