Trwa ładowanie strony

Dodatek elektryczny

DODATEK ELEKTRYCZNY OD 1 GRUDNIA 2022r.dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła).  

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. to okres, w którym składa się wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

W gminie Jędrzejów wnioski o dodatki elektryczne będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie -
- Sekcja świadczeń rodzinnych ul. Reymonta 12, tel. 786 863 326.


Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy (tylko nowo uruchomione źródła ciepła).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa
w art. 27 ust. 1, wynosi:

– 1000,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło mniej niż 5 MWh,

podwyższona kwota 1500,00 zł, gdy zużycie energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym w miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne
z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.


Dodatek elektryczny nie przysługuje:


– w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy (fotowoltaika),osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych
w związku z sytuacją na rynku tych paliw,

gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,


gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. z tytułu używania peletu drzewnego, drewna kawałkowego, oleju oraz gazu skroplonego LPG.

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

DO POBRANIA