Trwa ładowanie strony

Program Czyste PowietrzeOśrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie informuje, że wydaje zaświadczenia o dochodach dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach drugiej części Programu “Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

    Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jego gospodarstwa domowego:

  • imię i nazwisko;

  • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • adres, miejsca zamieszkania;

  • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze:

DRUK WNIOSKU

Druk wniosku można też pobrać w siedzibie świadczeń rodzinnych przy ul. Reymonta 12.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ul. Reymonta 12
- za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b
- elektronicznie za pośrednictwem e-puap.

Informacje o programie dostępne są również na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW
w Kielcach:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/o-programie


ZŁÓŻ WNIOSEK