Trwa ładowanie strony

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie funkcjonuje od 1990 roku.
Główna siedziba mieści się przy ulicy 11-go Listopada 113b. Ośrodek jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych funkcjonującą w formie jednostki budżetowej gminy Jędrzejów. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i stanowi część majątku gminy. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obejmuje pomocą miasto i gminę Jędrzejów.
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. oraz z wielu innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, m.in. z:
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy – Prawo energetyczne w zakresie przyznawania odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin – “Za życiem”
 • ustawa o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"
OPS w Jędrzejowie realizuje wszystkie formy świadczeń pomocy społecznej, tj. pracę socjalną, poradnictwo, formę pieniężną, w naturze, usługową i instytucjonalną.
W strukturach ośrodka mieszczą się:
 • Dział Pracowników Socjalnych
 • Komórka Organizacyjno- Finansowa
 • Dział Pomocy Osobom Osobom Starszym i Niepełnosprawnym
 • Sekcja USług Opiekuńczych
 • Dzienny Dom Senior +
 • Sekcja Świadczeń Rodzinnych