Trwa ładowanie strony

Mieszkania treningowe i wspomagane

Mieszkania treningowe lub wspomagane
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy , zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
Mieszkanie treningowe lub wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego  życia.  Mieszkanie treningowe lub wspomagane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Są alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej dając mieszkańcom szansę pozostania pod opieką w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Postanowienia ogólne
Kwalifikacji do mieszkania treningowego lub wspomaganego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego.
Pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o skierowanie osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy osobą /rodziną ubiegającą się o świadczenie, a pracownikiem socjalnym oraz po zaakceptowaniu zasad w formie pisemnego Kontraktu mieszkaniowego
Decyzja określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej za pobyt w mieszkaniu.
Mieszkanie funkcjonuje w systemie całotygodniowym łącznie z sobotami , niedzielami i dniami świątecznymi .
W mieszkaniu zapewnia się opiekę i wsparcie pracowników OPS w zależności od potrzeb mieszkańców. Obecnie na terenie Jędrzejowa funkcjonuje dziewięć mieszkań ( 7 mieszkań w budynku pyzy ul. Dojazd, jedno przy ul. Przypkowskiego, oraz jedno przy ul Mieszka I). Pięć mieszkań jest zakwalifikowane jako mieszkania treningowe a cztery jako mieszkania wspomagane. Mieszkańcy domu to głównie seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji w miesiącu marcu 2024r. . Aktualnie wszystkie miejsca są zajęte (istnieje także lista rezerwowa kandydatów oczekujących na miejsce).

Podstawa Prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych


Uchwała Nr LXXVI/629/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 stycznia 2024 r w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Wniosek do pobrania