Trwa ładowanie strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 11
do Polityki Ochrony Danych
w Ośrodku Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedury przyznawania
 tzw. dodatków grzewczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO,  informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe, ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 18 28, adres e-mail: ops@opsjedrzejow.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Jolanta Pazera.
 2. inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o tzw. dodatki grzewcze, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. głównie podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.
 5. Posiada Pani/Pan, na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia sprawy lub wydanie decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.
 

Załącznik nr 11
do Polityki Ochrony Danych
w Ośrodku Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedury przyznawania
 dodatku węglowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO,  informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe, ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 18 28, adres e-mail: ops@opsjedrzejow.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Jolanta Pazera.
 2. inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. głównie podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.
 5. Posiada Pani/Pan, na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia sprawy lub wydanie decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowe.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.