Trwa ładowanie strony

Aktualności

Nabór kandydatów do mieszkań treningowych lub wspomaganych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie ogłasza nabór kandydatów
do mieszkań treningowych lub wspomaganych

REGULAMIN NABORU
do mieszkań chronionych ( treningowych i wspomaganych) utworzonych w ramach projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 7.3 zlokalizowanych w Jędrzejowie przy ul. Dojazd 1M

prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy  w Jędrzejowie


Zasady ogólne

Postawę prawną dla funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych są przepisy  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.901 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz.U. z 2023r. poz. 2354).
Pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym jest odpłatną formą pomocy społecznej (odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu). Na koszt pobytu składają się koszty związane min.z utrzymaniem mieszkania. Koszty wyżywienia, zakupu leków, rzeczy osobistych  ponosi  mieszkaniec we własnym zakresie.
Pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Mieszkaniec nie zawiera umowy najmu lokalu, otrzymuje decyzję administracyjną na pobyt na czas określony w mieszkaniu treningowym lub w mieszkaniu wspomaganym (zakwalifikowanie do rodzaju mieszkania zależy od indywidualnej sytuacji kandydata). Prawo pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym otrzymuje tylko osoba zakwalifikowana ( lokal mieszkalny jest przeznaczony dla 1 osoby).
W mieszkaniu treningowym lub wspomaganym mieszkańcy objęci są różnego rodzaju usługami wspierającymi i treningami, które realizowane są przez pracowników OPS przy aktywnym udziale mieszkańca.

Kryteria naboru kandydatów

Ubiegający się o pobyt zobowiązany jest spełniać kryteria formalne (obligatoryjne) oraz dodatkowe  (fakultatywne).
 Kryteria formalne ( obligatoryjne), które musi spełnić kandydat to:
a) być osobą pełnoletnią (weryfikacja na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby),
b) posiadać zdolność do czynności cywilno-prawnych, w przypadku osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych  niezbędny jest także udział opiekuna prawnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną),
c) być osobą zamieszkującą  na terenie gminy Jędrzejów lub  osobą, dla której gminą  właściwą jest gmina Jędrzejów. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie   z wyjątkiem osób bezdomnych i osób przebywających placówkach całodobowej opieki - weryfikacja na podstawie zaświadczenia  z rejestru mieszkańców,
d) być osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, ze względu na przynajmniej jedną z poniższych przyczyn w szczególności:

 - wiek i związaną z tym niesamodzielność lub
-  niepełnosprawność  fizyczną lub psychiczną lub
- opuszczenie  pieczy zastępczej, np. domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, itp. Weryfikacja zagrożenia wykluczeniem społecznym na podstawie dokumentów potwierdzających, np:  -orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego,
-zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania treningowego lub wspomaganego wskazujące na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności zapewnienia usług całodobowej opieki,

w przypadku osób  z zaburzeniami psychicznymi dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o braku przeciwskazań do pobytu  w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,  o stabilności stanu psychicznego oraz o systematycznym leczeniu psychiatrycznym, 
- dokumentu  potwierdzającego opuszczenie pieczy zastępczej lub
- innych dokumentów adekwatnych do sytuacji.

Ocena kryteriów formalnych punktowana będzie w następujący sposób:
1 pkt  -oznacza spełnianie danego kryterium,
0 pkt - oznacza niespełnianie danego kryterium.


O przejściu do następnego etapu rekrutacji decyduje  spełnienie kryteriów formalnych.

Kryteria  dodatkowo punktowane ( fakultatywne) to:

1.Trudna sytuacja zdrowotna
a) Posiadanie stopnia niepełnosprawności 
- stopień niepełnosprawności znaczny ze sprzężeniami ( więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności) – 5 pkt
- stopień niepełnosprawności znaczny – 4 pkt
- stopień niepełnosprawności umiarkowany  ze sprzężeniami– 3 pkt

b)  Posiadanie orzeczenia równoważnego
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy w połączeniu z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy  w gospodarstwie rolnym oraz uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego lub I grupa inwalidzka – 4 pkt

  2.Trudna sytuacja mieszkaniowa:
-warunki  lokalowe niedostosowane do rodzaju niepełnosprawności i choroby kandydata utrudniające codzienne funkcjonowanie ( np. bariery architektoniczne, brak c.o, bieżącej wody, kanalizacji) i niemożność przezwyciężenia tych trudności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (weryfikacja na podstawie zaświadczenia/opinii pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych dokumentów)- 3 pkt

3.Trudna sytuacja rodzinna
-osoba zupełnie samotna – 3 pkt
-osoba pozbawiona wsparcia rodziny – 1 pkt.
               
4.Trudna sytuacja życiowa
-dokumenty potwierdzające  wyjątkowość trudnej sytuacji np. dokument poświadczający opuszczenie pieczy zastępczej  lub inny adekwatny do sytuacji-  3 pkt
                                         

    
Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty rekrutacyjne, który należy złożyć to:
1.  wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do uzyskanie wsparcia  w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (według wzoru – załącznik nr 1),
2.  oświadczenie o zdolności do czynności cywilno- prawnych ( według wzoru – załącznik nr 2),
3.  zaświadczenie z rejestru mieszkańców,
4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania treningowego lub wspomaganego wskazujące na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bez konieczności zapewnienia usług całodobowej opieki ( według wzoru- załącznik nr 3) oraz dokumenty dotyczące stanu zdrowia np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny,
5. zaświadczenie o braku przeciwskazań do pobytu  w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, o stabilności stanu psychicznego oraz o systematycznym leczeniu psychiatrycznym  w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi ( według wzoru – załącznik nr 4),
6. dokument potwierdzający opuszczenie pieczy zastępczej lub inne dokumenty adekwatne do sytuacji,
7.dokumenty potwierdzające trudną sytuację mieszkaniową.


Dokumenty rekrutacyjne ( załączniki) w wersji elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie www.opsjedrzejow.pl w zakładce aktualności oraz zakładce mieszkania treningowe i wspomagane. Dokumenty rekrutacyjne (załączniki) w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 113b w pokoju nr 21 oraz pokoju nr 1 (Informacja)


Dokumenty rekrutacyjne można złożyć w następujący sposób :
- dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów ul. 11 Listopada 113 b 

lub


- przesłać pocztą tradycyjną na adres :
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 113 b
28-300 Jędrzejów

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych dnia 15 marca 2024r.

OPSM iG w Jędrzejowie zastrzega sobie możliwość wydłużenia procesu rekrutacji.
     
                         

     
                                       Proces kwalifikacji


Kwalifikację  kandydatów do mieszkania treningowego lub wspomaganego przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna  powołana Zarządzeniem Dyrektora OPSM iG w Jędrzejowie w  terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia składania dokumentów rekrutacyjnych

Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzą kwalifikację na podstawie dokumentów rekrutacyjnych a następnie przeprowadzą rozmowę z kandydatem ( o terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony).

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji powstanie lista rankingowa podstawowa oraz lista rezerwowa.

Na listę rankingową podstawową ( 8 miejsc) będą zakwalifikowane osoby, które otrzymały najwyższą ilość punktów wynikającą z kwalifikacji oraz oceny  Komisji Kwalifikacyjnej.

Po wyczerpaniu limitu miejsc ( 8 miejsc) powstanie lista rezerwowa kandydatów (zgodnie  z uzyskaną liczbą punktów).

Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do pobytu w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym w przypadku rezygnacji kandydata z listy podstawowej lub w przypadku zwolnienia się miejsca.

O wynikach rekrutacji każdy z kandydatów zostanie poinformowany pisemnie  z wyszczególnieniem otrzymanej punktacji.

Osoby zakwalifikowane otrzymają decyzję administracyjną na pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym z  wyszczególnieniem okresu pobytu  i poziomu odpłatności.

Każdy zakwalifikowany mieszkaniec będzie  zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych oraz zawarcia Kontraktu mieszkaniowego.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest traktowane jako dobrowolne wyrażenie zgody kandydata  na przetwarzanie danych osobowych oraz danych dotyczących sytuacji zdrowotnej, sytuacji mieszkaniowej, sytuacji życiowej. Dane te zostaną wykorzystane przez OPSM i G w Jędrzejowie wyłącznie do realizacji procesu rekrutacji.
 
0
Data utworzenia: 15 Lut 2024